Zimbra naar Exchange Server account

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Zimbra naar Exchange Server account

camilia
Als u Zimbra naar Exchange Server-account wilt migreren, kunt u professionele software zoals Zimbra naar Exchange Server-account proberen zonder gegevensverlies. De tool migreert Zimbra eenvoudig naar Exchange Server en Office 365-account. De tool controleert het voorbeeld van de e-mail met bijlage- en koptekstdetails. Met de tool kan de gebruiker selectieve items van het Zimbra-bestand migreren naar een Exchange Server-account.

Meer informatie: https://www.kdetools.com/how-to/migrate-zimbra-to-exchange-2016.html